•                                                                                                                                                                                                                                 

  Програма: "Развитие на човешките ресурси"  2021-202г.

  Проект: "Грижа в дома в община Кърджали“

  Договор за безвъзмездна финансова помощ: № Проект № BG05SFPR002-2.001-0089-C01

  Главна цел: Осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания  и възрастни хора, зависими от грижа, както и разширяване на възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашната среда, включително  и при пандемични  ситуации.

  Индикатори

  1. Участници в неравностойно положение - 355;

  2. Участници в неравностойно положение с подобрени условия на живот в резултат от интервенция от ЕСФ+ 355; 

  Период на изпълнение на проекта: 25.01.2023 г.  до 25.04.2024 г

  Продължителност: 14 месеца

  Размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 896 928.30 лв.

  ______________________________________________________________________________________________________________